Personal data of visitors and users of MSM Bulgaria, (Located in Sofia, 81 B Bulgaria Blvd.), MSM CENTER (4 Kozyak Street), MSM Corner (1 Lyuben Karavelov Street) and the online store

“MSM BG” (www.msmsport.bg) is being processed for the purposes of advertisement, sale and supply of wide range of bicycles covering all cycling styles, as well as spare parts, tools and accessories as well as for affiliated purposes.

Controller (“the Controller") of your personal data processed by the MSM stores, the online store msmsport.bg is "MSM Sport" LLC, company reg. No.: 201409240, with headquarters and registered address: 81B, Bulgaria Blvd., Sofia, Bulgaria, e-mail: msmsportltd@gmail.com.

Personal data that we processI. We process the following categories of data on the basis of a contract:

1. Data contained in your account/profile at the „msmsport.bg“ online store that is created for you after entering into an informal contractual obligation with the Controller by accepting the Terms and Conditions on the website and online store

First and last name;
E-mail address;
Password;


2. Data provided by you when placing an Order on the premises of the „MSM“ stores:

Invoice data - names, phone number, city, country, postcode, address;
First and last name of the person to be delivered;
Delivery address - country, city, postcode, address;
Phone number for the purpose of delivery;
Type of delivery;
Method of payment;
Payment status
Status of delivery;


3. Data stemming from Online orders placed on msmsport.bg, initiated by you via informal contractual obligation from a distance with the Controller upon applying the General Terms and Conditions :

First and last name of the person to be delivery;
Delivery address - country, city, postcode, address;
Phone number for the purpose of delivery;
Invoice data - names, phone, city, country, postcode, address;
Type of delivery;
Method of payment;
Order number;
Payment amount;
Payment status
Status of delivery;

II. We process the following data based on your consent expressed through a deliberate action - entering of an optional set data and / or free choice of specific options:

1. Data contained in your account/profile at the msmsport.bg online store:

Name of a legal entity and/or name of another incorporated or unincorporated entity / organization;


2. Contact Data and data contained in a sent message or a published comment, provided by completing the contact form of the online store msmsport.bg or by sending us an email, conventional mail, telephone call, sending SMS, posting a comment on the blog and other forms of communication and/or expression:

First and last name;
E-mail address;
Phone number;
Fax number;
Address;
Website;
Content of the comment and/or message;


3. Data stemming from Online orders placed on msmsport.bg:

Order History


You may withdraw any of the aforementioned consents through your account settings or the form and manner prescribed in this Policy. Upon withdrawal of consent, the processing of the relevant personal data for the stated purposes is discontinued. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of consent-based processing prior to its withdrawal.


III. We process the following data for compliance with legal obligations in accordance with the local and EU legislature:

1. Data contained in your account/profile at the msmsport.bg online store:

First and last name;
E-mail address;
Name of a legal entity and/or name of another incorporated or unincorporated entity / organization;


2. Data stemming from Online orders placed on „msmsport.bg“:

Delivery address - country, city, postcode, address;
Telephone for delivery;
Invoice data - names, phone, city, country, postcode, address;
Type of delivery;
Method of payment;
Order number;
Payment amount;nt-family: Cuprum;" lang="en-us"> Отпадане на необходимостта от обработка;
Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
Незаконна обработка на данни;
Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването, когато:

се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

предоставяме данните директно на Вас; или
при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения.

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите магазини „MSM“, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за msmsport.bg Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в е-магазина.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

Използване на “бисквитки”

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на е-магазина Политика за използване на “бисквитки”.


Заявление за достъп до лични данни
Искане за коригиране на лични данни на физическо лице

Искане за изтриване на лични данни на физическо лице
Искане за прекратяване обработването на лични данни на физическо лице

msmsport.bg uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Cookie policy